16. zasedání zastupitelstva, 20. 6. 2016

V pondělí 20. června 2016 od 19:00 se v zasedací místnosti Obecního úřadu Světice uskuteční zasedání zastupitelstva obce Světice.

Na programu bude:

  • Schválení závěrečného účtu obce Světice za rok 2015 (základní výkaz plnění rozpočtu v roce 2015 naleznete v příloze)
  • Informace o návrzích k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou Ministerstva vnitra ČR. Kontrolované období činnosti obecního úřadu bylo 1. 9. 2014 – 30. 9. 2015.
  • Schválení upraveného jednacího řádu zastupitelstva obce Světice (návrh je v příloze)
  • Vzetí na vědomí částečného prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Odvod vyměřil Finanční úřad pro Středočeský kraj ve výši 369.900 Kč za porušení rozpočtové kázně a současně penále za prodlení ve výši 331.431 Kč. Porušení rozpočtové kázně vzniklo opožděným rozhodnutím o uvedení do provozu čistírny odpadních vod. Obec podala žádost o prominutí odvodu. Generální finanční ředitelsví rozhodlo dne 16.5.2016 o částečném prominutí. Rozhodnutím se promíjí částka 147.960 Kč z celkového odvodu ve výši 369.900 Kč a penále ve výši 331.431 Kč.
  • Schválení finanční podpory pro MAS Říčansko ve výši 5000 Kč pro rok 2016 a ve výši 11.000 Kč/rok na období 2017-2023.
  • Souhlas s uzavřením smlouvy o slouvě budoucí na kabelové vedení v ulici Na Lada pro pozemek p.č. 446/1
  • Úprava rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Energetická opatření na budově MŠ Světice v souvislosti s navýšením podpory na vícenáklady projektu.
  • Zástupce města Říčany Ing. Ludvík Fajgara představí projekt Úsekové měření rychlosti v obci Světice. Jedná se o dva úseky: v ulici K Dálnici (příjezd od D1) a v ulici Na lada (příjezd od Tehova). Viz přiloženou informaci o těchto úsecích. Následně dojde k projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy s Říčany, které budou pro Světice zajišťovat realizaci i veškerou administrativu s projektem spojenou. Obec Světice bude Říčanům za tuto činnost platit dohodnutou částku cca 50.000 Kč měsíčně. Podstatné je že od této částky se odečtou vybrané pokuty. Odhad na základě roční zkušenosti s provozem těchto měřících zařízení v Ríčanech je, že vybrané pokuty i v dlouhodobém horizontu pokryjí většinu nákladů. Po přepočtu provozu v ulici Široké na provoz ve Světicích vychází, že měsíční výběr pokut by mohl činit v průměru cca 60.000 Kč - a to při zanedbání velkého množství pokut v prvním měsíci, který v dalších měsících klesne zhruba na polovinu díky snížení počtu přestupků.
  • Rozpočtové opatření v souvislosti s financováním výdajů přestavby hasičské zbrojnice na II. stupeň ZŠ se schválených dotací od MF ČR a Středočeského kraje. Návrh je v příloze.