18. zasedání zastupitelstva, 19. prosince 2016

v pondělí 19. prosince 2016 v 19:00 se v malém sále kulturního domu uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce Světice. Na programu jsou následující body:

 • Rozpočet obce Světice na rok 2017 (návrh naleznete v příloze)
 • Rozpočtová opatření pro rok 2016 (návrhy v příloze)
 • Jmenování Leonardy Chaloupkové kronikářem obce
 • Projednání a schválení připravovaných projektů a podání žádostí o dotace (termín podání do 31. 12. 2016):
   1. dětské hřiště u nádraží:
    1. MMR - Program 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova
    2. dotace: max. 70% nákladů, horní limit 400 tis. Kč
    • místní komunikace (jednosměrná část ulice K Panskému poli):
     • MMR - Program 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova
     • dotace: max. 50% nákladů, horní limit 1 mil. Kč
    • jídelna a kuchyně:
     • MF ČR - Program 29821300 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst
     • dotace: max. 70% nákladů
    • parkové úpravy na parcelách 379/1 a 379/2 poblíž návsi
     • Národní program Životní prostředí
     • dotace: max. 80% nákladů, horní limit dotace 250 tis. Kč
 • Smlouva o zajištění územní studie veřejného prostranství v obci Světice
  • Jedná se o smlouvu s Říčany, které požádají IROP o dotaci ve výši 90% nákladů studie. Naše obec o dotaci přímo žádat nemůže, musí žádat obec s rozšířenou pravomocí, což jsou pro nás Říčany.
 • Informace o podaném Projektu revitalizace požární nádrže (u autobusové zastávky)
 • Souhlas s přijetím dotace IROP pro realizaci chodníků v ulici Na Lada.
 • Projekt byl IROPem vybrán k financování a je ve fázi přípravy podpisu právního aktu. Podíl dotace je 90% ze způsobilých výdajů, celkové předpokládané náklady jsou 8 602 053,- Kč. Projekt by měl být realizován v roce 2017.
 • Záměr obce prodat pozemek č. 384/41, o výměře 150 m², k. ú. Světice a souhlas s uzavřením kupní smlouvy o prodeji nemovitých věcí (tj. pozemku p. č. 384/41) mezi obcí Světice a Lenkou a Lubošem Pecháčkovými a to za cenu 60.000,- Kč
 • Záměr obce prodat pozemek č. p. č. st. 814, o výměře 15 m 2, k. ú. Světice a souhlas s uzavřením kupní smlouvy o prodeji nemovitých věcí (tj. pozemku p. č. 814) mezi obcí Světice a Svazkem obcí Region Jih a to za cenu 7.631,- Kč
 • Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Ke Školce p. č. 374/132
 • Schválení navýšení kapacity MŠ Světice na celkový počet 52 žáků do 30. 8. 2017 umožňující dodatečné přijetí 1 dítěte (ze závažných rodiných důvodů)
 • Informace o dodatku ke smlouvě o otevření úvěrového rámce ve výši 7 mil. Kč (smlouva byla schválena na minulém zasedání)
 • Souhlas s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-6011245/VB/3 Světice, Souběžná p.č. 500/22