19. zasedání zastupitelstva,
22. 2. 2021

V pondělí 22. února 2021 se od 19:00 uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce Světice. Zasedání proběhne formou videokonference, kterou bude možné sledovat na YouTube na této adrese. Do chatu je možné vkládat dotazy, na které zastupitelé po skončení oficiálního programu zasedání odpoví. Na programu jsou následující body:

  • Pořízení změny Územního plánu obce Světice a určení pořizovatele

  • Kupní smlouvy na pozemky pod částmi komunikací v ulicích K Trati, Na Spojce II. a V Dolích

  • Financování obnovy vodovodu a kanalizace v obci Světice

  • Vodné a stočného pro rok 2021

  • Smlouvy o zřízení nové služby – charakter občanské vybavenosti (ZÁSILKOVNA BOX, ALZABOX)

  • Podání žádosti na náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace na kanalizační řady a zkapacitnění ČOV v obci Světice u SFŽP – výše dotace 90 %;

  • Podání žádosti na spolufinancování vlastních zdrojů, resp. nákladů na projekt Zkapacitnění vodovodního řadu v obci Světice ze Středočeského Infrastrukturního fondu tematického zadání Životní prostředí

  • Pověření starosty obce Světice k jednání v rámci Sdružení obcí Region Jih v záležitosti posílení dodávek vody z nově připravovaného přivaděče ze Želivky (tzv. bypass Tehova) – posílení zásoby vody pro občany obce Světice