80. Sportovní hala Světice

Rádi bychom touto formou blíže představili připravovaný projekt sportovní haly ve Světicích a nabídli naše odpovědi na nejčastěji podkládané otázky. Podotýkáme, že projekt je ve fázi přípravy a může tedy ještě doznat změn. Proto přivítáme, pokud nám vaše názory a podněty pošlete na adresu sdruzeni@nezavisliprosvetice.cz .

Navštivte rubriku Názory, dotazy, odpovědi a podívejte se, co napsali učitelé tělesné výchovy ze Základní školy Světice.

Základní údaje o stavbě:

  • Adresa : Sportovní, 251 01 Světice
  • Parcelní čísla: 384/4, 384/6, 384/16
  • Předpokládaná doba výstavby je 12 měsíců.
  • Náklady na stavbu jsou odhadnuty na základě odborného propočtu na 54 mil. Kč včetně DPH.
  • Obec má přislíbenou dotaci ve výši 30 mil. Kč z programu Ministerstva financí ČR.
  • Obec bude také žádat o finančí podporu ve výši 10 mil. Kč z prostředků Středočeského kraje.

Před vstupem do objektu je navrženo parkoviště. Parkoviště je ze strany od hřiště odděleno gabionovou zdí.

Parkoviště bude přístupné pouze pro návštěvníky haly, kteří budou mít čipovou kartu vydanou obcí.

Vstup do objektu je navržen ze západní strany.

Pozemek je svažitý a stavba je navržena do zářezu terénu. S ohledem na okolní zástavbu je stavba haly umístěna co nejníže v zářezu a zároven, co nejblíže k lesu, jak to dovolují minimální odstupové vzdálenosti od lesa.

V západní části objektu se nachází zázemí pro sportovce jako je šatna, WC, sprchy, dále zázemí pro návštěvníky, recepce a provozní místnosti. Převážnou část objektu tvoří sportovní hala.

Druhé patro je pouze nad částí zázemí a je přístupné přes schodiště. Zde se nachází prostor pro hráče stolního tenisu, technická místnost a salónek s barem. Objekt je v severní části vybaven elektricky ovládanými předokenními žaluziemi, které budou v nočních hodinách odstiňovat umělé osvětlení vycházející z haly.

Světice-hala.mp4

Vizualizace haly.

OSLUNĚNÍ-20.DUBNA_7-19HOD.mp4

Vliv haly na oslunění okolí haly.

Názory, dotazy, odpovědi

Sportovní halu naše obec nepotřebuje.

Sdružení Nezávislí pro Světice vnímá sportovní halu jako další možnost jak obohatit život obce. Jistě jsou mezi námi lidé, kteří ji nikdy nevyužijí, ale myslíme si, že více je těch, kteří se chopí příležitosti a zajdou si se sousedy zahrát volejbal, sálovou kopanou, apod. A že také díky ní v naší obci vzniknou nové sportovní kluby pro děti a mládež, které pohyb a kontakt s kamarády velmi potřebují.

Základní škola novou tělocvičnu potřebuje, protože sál v kulturním domě není plnohodnotná tělocvična. Cvičit se v sále dá, ale některé sporty v něm provozovat nejdou a pro plnohodnotnou náplň výuky tělocviku pro žáky druhého stupně je malý. Navíc s rostoucím počtem tříd již nebude kapacitně stačit. Po výstavbě sportovní haly by prostor v kulturním domě nezůstal nevyužitý, byl by využíván pro nejmenší děti z I. stupně a uvolnění sálu v odpoledních hodinách velmi ocení školní družina.

Bydlíme ve vesnici a chceme, aby to tak zůstalo. Sportovní hala patří do města ne na vesnici.

Sportovní hala nebude gigantická stavba, má velikost tělocvičny, kterou má mít každá škola. Tato stavba není ničím, co by z naší vesnice dělalo město. Navíc bude citlivě zapuštěna do terénu, aby nepůsobila rušivě.

Zvýší se dopravní zatížení u školy.

Obec bude motivovat obyvatele, aby k hale nejezdili autem, ale přišli pěšky nebo přijeli na kole - u haly budou stojany na kola. K částečnému navýšení dopravní zátěže může dojít, ale myslíme si, že nárůst nebude nijak dramatický. Navíc by neměl být v hodinách, kdy je největší provoz u školy.

V každém případě obec musí v brzké budoucnosti vyřešit parkování a uspořádání prostoru po hřištěm a bude vhodné to spojit se stavbou haly. V některých hodinách je u prvního stupně provoz aut a chodců skutečně velmi nepříjemný a je zřejmé, že je třeba s tím něco dělat. Problém ani tak není v počtu vozů a chodců, to v okolí jiných škol není lepší, ale ve velmi nešťastném uspořádání (nebo spíše neuspořádání) prostoru. Toto je třeba řešit i bez ohledu na sportovní halu. Je třeba vymezit prostor pro pohyb chodců a pro pohyb aut, umožnit jejich snadné otočení (proto ten kruhový objezd, který využije i autobus). Parkování jen v nezbytně nutné míře pro pedagogy a návštěvy a krátkodobě při přivážení dětí – tzv. K+R (Kiss and Ride – Pusinku a jedu). Zároveň si myslíme, že je třeba motivovat rodiče a děti ze Světic, aby do školy chodily pěšky. Obec pro to musí udělat to, že zařídí bezpečný přístup z domova až ke školním dveřím.

Parkoviště u haly by mělo být přístupné pouze na kartu, aby tam parkovali pouze lidé halu navštěvující a v době vyučování pedagogové školy. Parkoviště nebudou moci využívat rodiče školních dětí ani zde nebude možné celodenní parkování pro lidi odcházející na vlak.

Zvýší se zatížení obecního rozpočtu provozem haly.

Po zkušenostech s provozem sálů v kulturním domě jsme přesvědčeni, že náklady na provoz haly se kompletně pokryjí z příjmů za pronájmy haly. Nicméně primárním cílem nebude za každou cenu na hale co nejvíce vydělat, obec bude preferovat využití, které pokryje náklady a nebude nadměrně zatěžovat okolí.

Záměr nebyl dostatečně diskutován s občany.

Záměr výstavby sportovní haly projednávalo zastupitelstvo několikrát během roku 2018. Zprávy o tom se objevovaly v programu i zápisech ze zasedání i ve zpravodaji U nás doma. Je ale možné, že někteří lidé tyto informace nezaregistrovali. Stavbu sportovní haly jsme měli i v našem volebním programu. Teprve začátkem listopadu projekt získal podobu, která je vhodná pro detailnější prezentaci záměru veřejnosti.

Diskuzi vítáme a snažíme se reagovat na všechny připomínky a dotazy, které nám přijdou. Projekt je ve fázi přípravy a je možné ho ovlivnit. Pište nám prosím na email sdruzeni@nezavisliprosvetice.cz. Přivítáme jak pozitivní tak i negativní zpětnou vazbu.

Ve vizualizaci nejsou zobrazeny některé objekty, např. trafostanice

Vizualizace vznikla na základě architektonické studie zpracované firmou Omega project, s.r.o. Z této studie jsou např. i výše zobrazené půdorysy. Studie nezohledňuje všechny detaily, ale má dát především představu o celkovém řešení. Detailní řešení (např. přesné umístění vjezdu na parkoviště) poskytne stavební projekt. Ve výběrovém řízení na zpracování projektové dokumentace, které bylo uzavřeno dne 8. října 2018 a zastupitelstvem schváleno dne 1. listopadu 2018, byla jako dodavatel projektu vybraná firma Omega project, s.r.o. Cena projektu, který bude zpracován na úrovni prováděcí dokumentace, je 1,42 mil. Kč bez DPH.

Proč se má stavět nová sportovní hala, když v kulturním domě je sál, který se používá jako tělocvična?

Sál kulturního domu je nyní hojně využíván - dopoledne školou a odpoledne sportovní kroužky, školní družinou i skupinami obyvatel, viz rezervace ve webovém kalendáři. Pro některé sporty postačuje, ale pro mnohé další sporty je příliš malý. Nový sál posktytne prostory, které budou mít parametry vhodné pro sporty, které vyžadují větší sál - jako např. volejbal, basketbal a halový tenis. Věříme, že tím, že budeme mít v naší obci kvalitní sportovní zázemí, se podaří přitáhnout ke sportu více obyvatel a především děti a mládež. Sport je nejlepší prevencí proti různým negativním jevům u dětí a mládeže! A u všech věkových kategorií je pohyb výbornou prevencí mnoha nemocí.

Hala se pro školu bude využívat max. 4 měsíce v roce, jinak chodí děti ven. Do stávající tělocvičny se děti vejdou.

Sál v kulturním domě není plnohodnotná tělocvična. Jistěže se v něm cvičit dá, ale některé sporty v něm provozovat nejdou a pro plnohodnotnou náplň výuky tělocviku pro žáky druhého stupně je malý. Děti rozhodně netráví v tělocvičně pouze 4 měsíce v roce a navíc nejde jen o školní výuku, ale i některé sportovní kroužky, které jsou uvnitř celoročně.

Ve školním roce 2019/20 bude mít škola na prvním stupni 6 tříd a na 2. stupni 8 tříd tj. dohromady 14 tříd. V dalších letech bude na druhém stupni nutných 9 tříd. Znamenalo by to nutně odpolední vyučování (6 hod). To by způsobovalo problémy s autobusovou dopravou do okolních vesnic a nemožnost využití tělocvičny pro školní družinu a kroužky v několika dnech. Dva sály se hodí i pro dělení chlapců a děvčat, protože jinak by se musel proti tělocviku např. chlapců rozdělit nějaký jiný předmět, který zatím budou mít děvčata, což bude dělat problémy s rozvrhem.

Od roku 2020 bude v naší obci působit také soukromá škola Navis (v lokalitě V Dolích). Protože nebude mít vlastní tělocvičnu, je velmi pravděpodobné, že bude mít zájem o pronájem prostor ve sportovní hale. To se dá zkombinovat s využitím těchto prostor naší základní školou, která může tělesnou výchovu pro menší děti z prvního stupně ponechat v sále kuturního domu.

Proč obec nepostaví sportovní halu jinde?

Obec nevlastní žádné jiné pozemky, kde by mohla být hala postavena. Výstavba v navrhovaném místě je plně v souladu s územním plánem obce. Jsme přesvědčeni, že obec musí udělat maximum pro to, aby negativní dopad stavby na okolí byl co nejmenší. Stavbu je třeba spojit se stavebními úpravami přilehlého veřejného prostranství tak, aby došlo k jeho celkovému zklidnění. Je třeba oddělit automobilový provoz a provozu chodců a rozumně vyřešit parkování v tomto prostoru - pouze v nezbytně nutném rozsahu požadovaném stavebními předpisy.

Po výstavbě sportovní haly bude v ještě větší míře docházet k parkování v okolních ulicích.

Parkování vozidel v ulicích je možné jen v případě, že zůstane alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. Pokud tomu tak není, je to v rozporu s dopravními předpisy a řidič může být pokutován. Stejně tak není dovoleno parkovat na trávnících a jiné veřejné zeleni. Ve většině ulic ve Světicích tedy není možné parkovat, protože to jejich šířka neumožňuje.

Pravda bohužel je ale taková, že tyto předpisy jsou hromadně porušovány. Bohužel k tomu přispívají i někteří světičtí obyvatelé, kteří (často pouze z pohodlnosti) neparkují na svém pozemku, ale v úzké ulici před domem. Nedovolené parkování by mělo být postihováno a kompetentní k tomu je Policie ČR. Ta ale nemůže rozlišovat mezi obyvatelem obce parkujícím v úzké ulici před vlastním domem a člověkem, který zde ráno zaparkoval a odešel na vlak. Z toho pramení i nechuť policie tyto případy řešit. S tímto problémem se potýkají všechny obce v okolí Prahy, které leží v blízkosti vlakových zastávek.

Postup ohledně parkování v okolí hřiště, kulturního domu, školy a nové haly by měl být takový, že nejprve dojde k vybudování a vyznačení parkovacích míst a následně bude postihováno parkování v jiných než k tomu určených místech.Tento postup je nutný bez ohledu na stavbu sportovní haly, protože situace je neúnosná již nyní.

U sportovní haly bude hluk, smrad, prašnost, spousta lidí.

Obec se bude snažit eliminovat negativní vliv na okolní domy. V sále budou navrženy automatické žaluzie, aby ze sálu nevycházelo večer rušivé světlo. Parkoviště nebude mít vjezd z ulic od domů, ale z veřejného prostranství, které musí být upraveno, aby nebylo prašné. Příchod pro pěší bude také ze strany od veřejného prostranství. Parkoviště bude od okolních domů odděleno zelení. Obec nebude usilovat o to, aby byla sportovní hala maximálně vytížená tím, že bude v provozu dlouho do noci. Přednost bude mít zajištění klidu v této oblasti ve večerních hodinách.

Parkoviště u haly bude sportovce stimulovat k dojíždění autem.

Výchova lidí k tomu, aby nejezdili všude (a tedy i za sportem) autem je složitý úkol a nejde ho řešit tak, že se postaví sportovní hala bez parkoviště. Počet parkovacích míst u veřejně přístupné budovy si nemůže obec stanovit libovolně, na to jsou stavební předpisy, které hlídá stavební úřad. Např. u druhého stupně byl malý počet parkovacích míst velkým problémem při kolaudaci budovy.

Peníze na halu máte, ale na jiné důležitější věci v obci nikoliv.

Přislíbené peníze na sportovní halu od MF ČR jsou v rámci programu na podporu škol v okolí Prahy vyhrazeny na navýšení kapacity škol a pokud to má souvislost s navýšením kapacity škol tak i na jídelny a tělocvičny. Na jiný účel tyto peníze použít nelze. Program má příští rok končit, takže pokud přislíbené peníze nevyužijeme, tak už další roky tato možnost s velkou pravděpodobností nebude.

Nové chodníky, opravy ulic, úpravy veřejných prostranství, důkladné opravy mostů jsou finančně náročné akce. Nicméně to neznamená, že obec v tom nic nepodniká. O prostředky na chodníky i ulice obec pravidelně žádá a také nové chodníky staví, úpravy veřejných prostranství projekčně připravuje. Např. most pod zastávkou autobusu bude v brzké době nahrazen novým mostkem, který povede z ulice Pod Broukalákem přímo směrem ke stávajícímu přechodu. Stejně tak každoročně se staví nové větve veřejného osvětlení a příští rok nebude výjimkou. Připravuje se kompletní rekonstrukce ulice K Panskému poli.

Stavba sportovní haly nevylučuje realizaci jiných potřebných projektů. Většina prostředků na stavbu haly půjde z dotací, které nejdou použít na jiný účel.

Tu halu, kromě zastupitelů, fakt někdo chce a potřebuje?

Určitě se bude velmi hodit stovce dětí ze Světic, které chodí do naší základní školy (když nebudeme počítat školní děti z okolních obcí navštěvující naší školu).

Projekt se mi velmi líbí, a doufám, že se jej povede zrealizovat. Preferoval bych šikmá stání na parkovací ploše. Protihluková clona u parkoviště by pak mohla být klikatá a vešlo by se zde díky tomu více zeleně (např. stromy vždy do zubu) a fungovala by na odclonění hluku lépe.

Děkujeme za pozitivní zpětnou vazbu. Vaše návrhy předáme projektantovi.

Držíme palce a doufáme, že se stavba sportovní haly podaří realizovat. Včera jsme parkovali v Říčanech před MagicHill u Fialky, mají tam docela dobře vyřešeno K+R zastavení na 2 auta před vchodem budovy. U 1. stupně ZŠ by se auta řadila a děti vystupovaly na chodník školy a nechodily přes ulici z parkingu. I dnes jde jet dolů a cestou zpět vysadit děti. Mohlo by se namítat, že jet autem až dolů na "budoucí kruhák" zvýší dopravní zátěž, ale dnes díky chybějícímu dopravnímu značení jezdí auta křížem, čekají a překáží si. S trochou vůle to jde ...ale. V případě "nějakého řešení" nahoře u samoobsluhy, by bylo pěkné moci objet jednosměrně samoobsluhu s K+R zastavením před úřadem u schodů.

Děkujeme za konstruktivní komentář. Ano, také si myslíme, že zastavení K+R (pusinku a jedu) je přesně to, co by bylo dobré před školou udělat. A k tomu vyřešit chodníky a bezpečné přecházení. O možnosti otočení u prodejny také uvažujeme. Tady je ale situace složitější, protože obec nevlastní prodejnu ani pozemky v okolí. Máme již připravenou studii celého prostranství, kterou nyní budeme připomínkovat a jakmile bude mít podobu, která se nám bude líbit, zveřejníme ji na webu.

NázorY učitelů tělesné výchovy v ZŠ Světice

Nová tělocvična bude obrovské plus pro školní tělesnou výchovu, ale i pro mimoškolní aktivity. Stávající sál je dostačující pro děti z prvního stupně, ale pro starší děti už je nedostačující. Sál není vhodný téměř pro žádný kolektivní sport. Basketbalové koše jsou velmi nízko, díry pod topením znemožňují hry s menšími míčky (florbal). Rozměry pro kolektivní sporty jsou naprosto nedostačující a navíc je tu nízký strop. Sál nedisponuje žádným nářadím na gymnastiku. Žádná hrazda, kruhy, lana na šplh, žebřiny. Další nedostatek vidím v nedostatku místa pro pomůcky tělesné výchovy. S novou tělocvičnou by přišel i řádný prostor pro pomůcky. Pro kvalitní tělocvik je kvalitní tělocvična základ. Stávající sál je vhodný pro děti z družiny, ale pro kvalitní hodiny tělesné výchovy je nedostačující.

Stávající sál vyhovuje svou velikostí podmínkám druhé malé tělocvičny určené např. pro aerobik a pro některá gymnastická a další pohybová cvičení, která nejsou náročná na prostor a pomůcky. Chybí zde, ale vybavení – kladina, hrazda, žebřiny, kruhy, bradla atd., protože škola nemá prostory, kam by se nářadí uložilo. Již nyní to prostorově nevychází – kroužky, družina, škola I. a II. stupeň. V počtu dětí jedné celé třídy je náročné a nevyhovující hrát míčové hry a další pohybové aktivity, nevyhovuje velikost hřiště a dochází k neefektivnímu využití části hodin.