10. zasedání zastupitelstva, 19. prosince 2011

V pondělí 19. prosince 2011 od 19:00 se v zasedací místnosti obecního úřadu uskutečnilo zasedání zastupitelstva.

Zasedání bylo zahájeno chvílí ticha se vzpomínkou na zesnulého Václava Havla.

Na programu byly následující body:

 1. Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2011
 2. Před koncem roku bylo třeba přizpůsobit rozpočet roku 2011 skutečné potřebě příjmů a výdajů v roce 2011 hlavně vzhledem k čerpaným dotacím. Rozpočtové opatření č. 4 najdete v přílohách.
 3. Rozpočet na rok 2012
 4. Vzhledem k tomu, že podklady pro rozpočet byly dostupné až v druhé polovině prosince a vzhledem k zákonné lhůtě 15 dní pro vyvěšení návrhu rozpočtu nebylo možné na tomto zasedání rozpočet pro rok 2012 schválit. Bylo tedy přijato rozpočtové provizorium do doby než bude schválen řádný rozpočet, k čemuž by mělo dojít na prvním zasedání v roce 2012. Rozpočtové opatření najdete v příloze.
 5. Provozování parkoviště u vlakové zastávky
 6. Na zasedání byl diskutován návrh, jak zabránit vykrádání a poškozování vozidel na parkovišti u vlakové zastávky - zajistit pro parkoviště provozovatele, který by byl v na parkovišti přítomen. Provozovatel by zároveň zajišťoval údržbu parkovací plochy. V návrh byl zkušební provoz na 3 měsíce, jehož cílem by bylo zjištění návštěvnosti parkoviště a ověření zda-li nedochází k problémovému parkování v okolí parkoviště. Cena parkovného by činila 50 Kč za den, nebo 750 Kč za měsíc.
  1. Proti tomuto návrhu byla zorganizována petice, za organizátory petice vystoupil p. Luděk Hrabec.
  2. Zastupitelstvo nakonec návrh v hlasování nepřijalo.
 7. Stanovení termínů zasedání zastupitelstva v roce 2012
 8. Zasedání zastupitelstva se v roce 2012 podobně jako v roce 2011 budou konat každé třetí pondělí v každém druhé měsíci, od 19:00. To jest v následujících termínech:
  1. 20. únor 2012
  2. 16. duben 2012
  3. 18. červen 2012
  4. 20. srpen 2012
  5. 15. říjen 2012
  6. 17. prosinec 2012
  7. - a případně další zasedání dle aktuální potřeby.
 9. Po upozornění krajského úřadu bylo zrušeno cenové nařízení obce stabnovující vodné a stočné v roce 2011. Nicméně ceny zůstávají v platnosti, protože obec jako provozovatel vodovodu a kanalizace může tyto ceny stanovit dle pravidel pro věcně usměrňované ceny. V souvislosti se změnou DPH lze očekávát, že dojde ke změně cen na příštím zasedání.
 10. Petice za navrácení obousměrného provozu do ulice Ke školce
  1. Starosta informoval o petici za navrácení obousměrného provozu do ulice Ke školce, kterou podepsalo cca 30 občanů obce.
  2. Petiční výbor tvoří manželé Muranovi z ulice Na žlábku. Starosta sdělil, že dopravní situace bude znovu vyhodnocena.