22. zasedání zastupitelstva, 11. prosince 2017

V pondělí 11. prosince 2017 od 19:00 se v malém sále kulturního domu uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce Světice. Na programu jsou následující body:

 • Schválení rozpočtu na rok 2018. Návrh rozpočtu naleznete v příloze.
 • Schválení upraveného úvěrového rámce na dva již schválené dotacemi podpořené projekty: 1) komunikace pro pěší Na Lada a 2) výstavba školní kuchyně a jídelny. Úvěrový rámec na tyto projekty zastupitelstvo schválilo již na svém červnovém zasedání, nyní je ale třeba jej upravit na základě požadavku poskytovatele dotací, aby bylo zajištěno plné financování i v případě odstoupení partnera realizace projektu školní jídelny.
 • Souhlas s přijetím dotace miniasterstva zemědělství na rekonstrukci požární nádrže u autobusové zastávky a pověření starosty obce k podpisu smlouvy s dodavatelem stavebních prací. který vzejde z výběrového řízení.
 • Souhlas s podáním žádosti o dotaci na financování projektu „ZŠ Světice, IV. etapa - sportovní hala“. Program ministerstva financí umožnuje v souvislosti s navýšením kapacity základní školy získat podporu i na vybudování tělocvičny. Stávající sál v kulturním domě již není pro potřeby školy dostačující, je značně vytížený jak přes den, tak i ve večerních hodinách a pro některé sporty nemá ani dostatečné parametry. Nová sportovní hala by v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech sloužila sportovcům i veřejnosti. Zamýšlené umístění je na pozemku obce vedle fotbalového hřiště. Datum podání je do 31. 12. 2017.
 • Souhlas s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci části komunikace K Panskému poli (část mezi ulicemi Nad Studánkou a U Hřiště) z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj. Termín podání je 15. 1. 2018.
 • Souhlas zastupitelstva s podáním dotační žádosti o podporu ze „Středočeského Infrastrukturního fondu – tematické zadání Podpora rozvoje a obnovy ZŠ“ pro projekt „ZŠ Světice - III. etapa: školní jídelna.“ Jedná se o dotační žádost, která by snížila spolúčast obce v již získané dotaci MF ČR. Termín podání je do 31. 1. 2018.
 • Pověření starosty obce podpisem smlouvy s vítězným dodavatelem na svoz směsného a tříděného komunálního odpadu.
 • Pověření starosty obce podpisem smlouvy s vítězem výběrového řízení na realizaci projektu ZŠ Světice III. etapa – kuchyň, jídelna a výdejna jídel.
 • Schválení smluv o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu:
  • č. IV-12-6021594/VB/1 Světice v Dolích – kNN, SS100 pro p.č. 504/64;
  • č. IP-12-6012583/VB/1 Světice – kNN – pro p. č. 368/10.
 • Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6011245/001.
 • Schválení smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku č. 341/76.
 • Schválení záměru a znění smlouvy bezúplatné směny částí pozemků č. 453/1 a 1071, 1072/7.
 • Schválení záměru a znění smlouvy bezúplatné směny částí pozemků p. č. 384/11, 384/23 a 384/24 za účelem výstavby školní jídelny.