14. zasedání zastupitelstva obce, 22. června 2020

V pondělí 22. června 2020 se od 19:00 uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zasedání obce se bude konat ve školní jídelně. Na programu jsou následující body:

  • Účetní závěrka, závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Světice (zpráva auditora) za r. 2019 obce Světice

  • Účetní závěrka Základní školy Světice

  • Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku pp. 374/155 a 1064/16 v k.ú. Světice u Říčan, oprávnění strana ČEZ Distribuce, a.s.

  • Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku pp. 323/1 v k.ú. Světice u Říčan, oprávnění strana ČEZ Distribuce, a.s.

  • Kupní smlouva - odkup pozemku parc. č. 1196, list vlastnictví 296 – rozhodnutí o změně pozemku v k.ú. Světice

  • Změna účelu financování v rámci úvěrové smlouvy uzavřené v roce 2019 s ČS, a.s.

  • Rozpočtové opatření č. 2-2020

  • Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě na výkon TDI Cyklostezka „Do Prahy na kole – úsek Mnichovice – Praha - Kolovraty“

  • Žádost o dotaci vyhlášenou z programu Středočeského kraje, Fond obnovy venkova – Obec Světice – oprava komunikace K Panskému poli.