88. Nedostatečná kapacita ZŠ SVětice pro II. stupeň

V březnu 2019 byla vytvořena demografická studie obcí Světice, Tehov a Klokočná. Cílem bylo zjištění potřebné kapacity II. stupně ZŠ Světice pro následující roky. Impulsem pro její vytvoření bylo to, že v září 2019 pro žáky 6. tříd nepostačí stávající kapacita 2 tříd po 20 dětech. Dětí ve stávajích pátých třídách ZŠ Světice a ZŠ Tehov je totiž dohromady 50. I kdyby se několik z nich dostalo na gymnázia, určitě bude třeba více jak 40 míst. V září 2019 bude tedy třeba otevřít 3 třídy po 20 dětech. Vznikne tím několik míst pro děti z jiných obcí. O tato místa je velký zájem a určitě neuspokojí všechny zájemce. Škola tím ale obsadí poslední volnou třídu na II. stupni, která měla být k dispozici pro 6. třídu v roce 2020.

V roce 2020 bude tedy potřeba minimálně jedna nová třída navíc, ale otázka je jak to bude v dalších letech. To ukazuje následující graf převzatý z demografické studie. Zdrojem údajů byly evidence ZŠ Světice a ZŠ Tehov a Registr obyvatel ČR (v grafu nejsou uvažováni zájemci o přestup na II. stupeň ZŠ Světice z jiných obcí).

Z grafu je vidět, že stávající kapacita 2x 20 dětí nebude stačit nejen v roce 2019, ale ani v následujícíh letech. Navíc každoročně se do obcí Světice a Tehov stěhuje několik rodin s dětmi, takže s největší pravděpodobností se uvedené počty ještě navýší.

Zdálo se, že výstavbou školní jídelny a školní tělocvičny bude již v obci prostorově zajištěno základní vzdělávání. Nyní se ukazuje, že bude třeba zajistit prostory pro další třídy. Asi jediným vhodným místem pro tento účel je prostor mezi školní jídelnou a fotbalovým hřištěm. Obec připravila stavební studii a podala žádost o dotaci z programu MF ČR Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí. Dotace je možná ve výši 90% nákladů stavby. Studie stavby počítá s tím, že část prostor budovy (šatny a sprchy) bude využitelná nejen pro školu, ale i pro sportovní aktivity SK Světice. Ve druhém podlaží je navržen prostor, který nebude podpořen dotačními prostředky, aby mohl být využit jako náhrada za stávající dřevěnou buňku využívanou SK Světice pro občerstvení a další aktivity. Celková situace a dispozice 1. a 2. podlaží je zachycena na obrázcích níže.

První podlaží

Druhé podlaží