09. zasedání zastupitelstva, 19.10.2015

V pondělí 19. října 2015 od 19:00 se v malém sále kulturního domu uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce Světice. Na programu byly následující body:

  • Projednání znění dodatku vyhlášky č. 2/2014, stanovení sazeb za zhodnocení pozemku pro rok 2015 (původní vyhlášku i navrhovanou novelizaci naleznete v přílohách)
  • Pověření pana starosty k podpisu smlouvy s vítězem VŘ na výstavbu nového kanalizačního řadu v ul. Nádražní a podpisu smluv o bezúročné půjčce s obyvateli z lokality ul. Nádražní
  • Projednání žádosti o odkup obecního pozemku (zahrada), který byl předložen žadatelem na obec Světice
  • Projednání uvolnění finančních prostředků a schválení koupi částí pozemků p. č. 330/1 a 341/10
  • Projednání žádosti o vyjádření k odnětí půdy ze ZPF. Týká se pozemku č. 374/142
  • Projednání a schválení vyhlášky o odpadech (návrh naleznete v přílohách)
  • Souhlas se smlouvou o věcném břemenu se společností ČEZ Distribuce
  • Veřejná zakázka „Rekonstrukce místních komunikací v obci Světice“

Detailní zápis ze zasedání naleznete v přílohách.