03. zasedání zastupitelstva, 17. ledna 2011

V pondělí 17. ledna se uskutečnilo 3. zasedání zastupitelstva obce Světice. Na programu bylo:

  1. projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2011
  2. schválení zvýšení cen vodného a stočného
  3. projednání finanční podpory obce rodičům světických dětí, kteří dávají děti do soukromých školek
  4. stanovisko k záměru ZEA Světice, a.s. vybudovat v administrativní budově v ulici V zahradách ubytovnu s osmi pokoji.

add 1.

Schválený rozpočet na rok 2011 naleznete v příloze.

add 2.

Vodné bylo zvýšeno z 34 na 39 Kč. Cena vody ze Želivky, kterou nakupuje sdružení Region Jih (jehož jsou Světice členem) od společnosti Veolia se také zvyšuje o 5 Kč. Navíc letos (podobně jako v jiných letech) přispívá obec do Regionu Jih částkou 1 538 272 Kč na výstavbu a splátky úvěrů na výstavbu vodovodu vlastněného Regionem Jih. Kdyby se tyto splátky započítaly do ceny vody, byla by její cena mnohem vyšší.

Stočného bylo zvýšeno z 32 na 34 Kč. 0bec provoz ČOV výrazně dotuje, kdyby se měly do loňského stočného započítat veškeré náklady na provoz ČOV v roce 2010, muselo by být stočné téměř dvakrát vyšší. Navíc bude třeba investovat do rozšíření ČOV, neboť současná ČOV kapacitně nepostačuje.

Pro spravedlivý výpočet stočného navrhujeme pro domácnosti, které mají vlastní zdroj pitné vody a jsou napojeny na obecní kanalizaci, namontování vodoměru měřícího skutečnou spotřebu vlastní vody. V případech, kdy nebude vodoměr namontován navrhujeme použití Paušální karty (viz přílohy), která by sloužila jako podklad pro stanovení odvedené vody na základě skutečného počtu členů domácnosti - ať už mají ve Světicích hlášený trvalý pobyt či nikoliv.

add 3.

Obecní zastupitelstvo zatím nerozhodlo o podpoře rodičů dávajících děti do soukromých školek. Majitelka školky Penzion pro děti v ulici V zahradách paní Pelinková byla upozorněna, že je třeba doplnit dokumentaci k žádosti o změnu užívání objektu. Více informací o penzionu pro děti naleznete na http://www.penzionprodeti.cz/ . Od dubna by také měla být ve zkušebním provozu lesní školka poblíž hájenky v Říčanském lese, viz http://www.webareal.cz/praminek

add 4.

Zastupitelstvo obce nepodpořilo záměr akciové společnosti ZEA Světice vybudovat v administrativní budově v ulici V zahradách ubytovnu, neboť tento záměr je v rozporu s územním plánem obce. Tato lokalita je určena pro veřejně prospěšné služby, konkrétně základní zařízení občanské vybavenosti nezbytné pro život obce.