73. Vývoj hospodaření naší obce v posledních osmi letech

Pravidelným příjmem obcí od státu jsou prostředky přidělované pomocí tzv. Rozpočtového určení daní (RUD). Výše přijatých prostředků záleží na částkách, které stát vybere na daních (DPH, daň z příjmu, daň ze závislé činnosti, apod.). Díky hospodářské konjunktuře v posledních několika letech stát vybral na daních více než dříve. Obcím se vybrané daně rozdělují podle jejich koeficientu, který je odvozen především od počtu obyvatel, počtu dětí v mateřských a základních školách v obci. Tento koeficient se v naší obci v posledních letech zvýšil a to jak vyšším počtem obyvatel tak i vyšším počtem dětí v mateřské a především základní škole. V grafu je zobrazen vývoj veškerých příjmů naší obce mimo dotačních příjmů.

Díky aktivnímu přístupu se obci Světice v posledních letech podařilo získat značné prostředky nad rámec standardních příjmů ze státního rozpočtu a to především z různých dotačních titulů státu nebo Středočeského kraje. V grafu je znázorněn celkový objem finančních prostředků získaných z různých dotací.

Dotace vždy vyžadují určitou spoluúčast obce. Část spoluúčasti obec poskytla ze svého rozpočtu a část pokryla z přijatých úvěrů. Úvěrové sazby přijatých úvěrů byly pro obce velmi příznivé. Obec získala úvěry s úrokovou sazbou 0.45% a 0,85%. Státem sledovaným ukazatelem zadlužení obce je poměr dluhu obce a průměru příjmů za poslední čtyři roky. Ten by pro dobře hospodařící obec neměl přesáhnout 60%. V grafu je zobrazen tento podíl za posledních 5 let.

To zda obec bohatne nebo naopak chudne se dá vyčíst z účetní hodnoty majetku obce. Pokud obec investuje výraznou část přijatých prostředků do svého majetku měl by její celkový majetek růst. V grafu na obrázku je znázorněn vývoj celkového majetku naší obce za posledních 8 let. Je vidět, že majetek obce se za posledních osm let více jak zdvojnásobil.

Zájemce o detailnější informace bych rád odkázal na webovou stránku http://monitor.statnipokladna.cz, kde je možné najít informace o hospodaření naší obce v letech 2010 – 2017 a zároveň si je zde možné udělat srovnání i s jinými obcemi.

Jiří Vomlel