05. zasedání zastupitelstva, 16. května 2011

Na programu zasedání byly následující body:

  1. Byla schválena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Jedná se o trafostanici a vedení pro připravovanou lokalitu nad školkou. Kiosková trafostanice bude stát na parcele 374/185.
  2. Bylo přijato usnesení vysvětlující termín použitý v regulativech územního plánu obce. Usnesení zní:
    1. Zastupitelstvo obce Světice jako pořizovatel územního plánu vysvětluje, že využitím ploch pro „trvalé bydlení v domech pro rodinné bydlení“ je myšleno trvalé bydlení v rodinných domech.
    2. Důsledkem tohoto usnesení by například mělo být, že na plochách, na které se vztahuje tento regulativ, není možné stavět bytové domy.
  3. Obec jako zřizovatel Mateřské školy Světice má zájem, aby v září 2011 ředitelka požádala rodiče dětí, které budou ve školním roce 2011/12 navštěvovat MŠ, o jednorázový roční příspěvek ve výši 1600 Kč. Tato částka bude použita na potřeby a na výchovně vzdělávací proces
    1. dětí. Vše bude vyčísleno ve výroční zprávě MŠ pro následující rok.
  4. Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo MŠ 26 dětí. Pro informaci, z tohoto počtu je 21 dětí předškolních a tudíž mají ze zákona návštěvu MŠ zdarma. Veškeré náklady tedy musí hradit obec.