10. zasedání zastupitelstva

V pondělí 15. prosince 2019 se od 19:00 uskuteční v malém sále kulturního domu veřejné zasedání zastupitelstva obce Světice. Na programu jsou následující body:

 • Rozpočtové opatření pro rok 2019.

 • Rozpočet obce pro rok 2020. Návrh rozpočtu naleznete v příloze.

 • Stanovy Svazku obcí Region Jih.

 • Žádost o dotaci na zkapacitnění vodovodního řadu v obci Světice a části obce Otice.

 • Žádost o dotaci na zkapacitnění kanalizačního řadu včetně intenzifikace ČOV v obci Světice a části obce Otice.

 • Úvěrový příslib na krytí vlastních zdrojů v případě získání dotace na zkapacitnění vodovodního resp. kanalizačního řadu v obci Světice a části obce Otice ve výši 20 mil. Kč.

 • Dohoda mezi obcemi Světice a Strančice o posunutí katastrální hranice - rozšíření katastru obce Světice o zastavěné území těsně přihléhající k obci Světice. Dohodu a mapu s dotčenými pozemky naleznete v příloze.

 • Cyklostezka „Do Prahy na kole: Mnichovice – Kolovraty“ - Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě TDI a Dodatek č. 4 k smlouvě na stavební práce. Oba dodatky naleznete v přílohách.

 • Výsledek výběrové řízení na dodavatele pro svoz a likvidaci odpadu, tříděného odpadu a BIO odpadu.

 • Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na projekt ZŠ Světice V. Etapa – rozšíření výukových kapacit ZŠ Světice II. stupně.

 • Vypsání VŘ na dodavatele stavebních prací na projekt zkapacitnění vodovodu v obci Světice.

 • Pověření starosty obce Světice ke schvalování a podpisu rozpočtových opatření na straně výdajů do 200.000,-Kč a na straně příjmů neomezeně.

 • Nové vyhlášky: Obecně závazná vyhláška Obce Světice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, Obecně závazná vyhláška Obce Světice o nakládání s odpady, Obecně závazná vyhláška Obce Světice o místním poplatku ze psů. Texty vyhlášek naleznete v přílohách.

 • Schválení nové zřizovací listiny Základní školy Světice, příspěvkové organizace. Zřizovací listina je v příloze.

Příloha č. 1 Příjmy v návrhu rozpočtu na rok 2020

příjmy návrh 2020 pro vývěsku.pdf

Příloha č. 2 Výdaje v návrhu rozpočtu na rok 2020

výdaje návrh 2020 pro vývěsku.pdf

Příloha č. 3 Dohoda o změně hranic obcí

191114 - dohoda o změně hranic obcí.pdf

Příloha č. 4 Pozemky dotčené změnou hranice obcí

Situace_pozemky__Otice u Svojšovic_A3.pdf

Příloha č. 5 Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě na výkon TDI a koordinátora BOZP

PŘS_645-2018_Dodatek č.2_TDI cyklostezka_NDCon_fin.pdf

Příloha č. 6 Dodatek č. 4 k smlouvě na stavební práce

SOD_646-2018_Dodatek č.4_Cyklostezka_OHL_final.pdf

Příloha č. 7 Obecně závazná vyhláška Obce Světice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV poplatek zábor veřejného prostranství Světice 2020.pdf

Příloha č. 8 Obecně závazná vyhláška Obce Světice o nakládání s odpady

OZV změna nakládání s odpady Světice 2020.pdf

Příloha č. 9 Obecně závazná vyhláška Obce Světice o místním poplatku ze psů

OZV poplatek psi Světice 2020.pdf

Příloha č. 10 Zřizovací listina Základní školy Světice

zrizovaci-listina-zs-svetice-prosinec-2019.pdf