18. zasedání zastupitelstva, 27. února 2017

V pondělí 27. února 2017 se od 19:00 v malém sále kulturního domu uskuteční zasedání zastupitelstva obce Světice. Na programu jsou následující body:

 1. Převod části neinvestičního příspěvku obce do rezervního fondu MŠ Světice.
 2. Dohoda o vyrovnání podílů ve Svazu obcí Region Jih (páteřní vodovod). Obec Světice by během let 2017 a 2018 měla dostat cca 4,5 mil. jako vyrovnání svého přeplatku vzhledem k podílu ve svazku.
 3. Smlouvy o spolupráci a Smlouvy o společném zadávání pro svoz odpadů.
 4. Žádost o dotaci na projekt „Vybavení specializovaných učeben - ZŠ Světice“ – schválení spoluúčasti obce.
 5. Smlouva o zřízení věcného břemene s manželi Novodvorskými, Nad Studánkou 183, Světice v souvislosti s vedením obecní kanalizace přes jejich pozemek.
 6. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti, Světice, Nádražní, vedení nízkého napětí pro parcelu p. č. 374/139.
 7. Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů – společný postup při realizaci cyklostezky Tehov - Světice.
 8. Odkupu pozemků p. č. 480/1 a části pozemku p. č. 481/1 v rámci projektu Rekonstrukce a zkapacitnění vodovodního řadu.
 9. Záměr koupě pozemků na trase cyklostezky Kolovraty – Mnichovice.
 10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti se chodníkem v ulici K Dálnici „Světice – komunikace pro pěší, větev K Dálnici, veřejné osvětlení a děšťová kanalizace“
 11. Informace o ukončeném skartačním řízení na OÚ Světice.
 12. Informace o zahájení přípravy veřejné zakázky na dodavatele pro chodníky v ulici Na Lada.
 13. Informace o podpisu smlouvy o zajištění územní studie veřejného prostranství – město Říčany podá za obec Světice žádost o dotaci.