7. zasedání zastupitelstva, 9.9.2019

V pondělí 9. září 2019 se od 19:00 uskuteční v malém sále kulturního domu veřejné zasedání zastupitelstva obce Světice. Na programu jsou následující body:

1. Souhlas s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje a a uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci „ZŠ Světice – IV. etapa – Sportovní hala“ na spolufinancování vlastních nákladů ve výši 10 mil. Kč.

2. Projednání výsledku výběrového řízení na výstavbu projektu „ZŠ Světice – IV. etapa – Sportovní hala“ a souhlas s uzavřením smlouvy s vítězným dodavatelem firmou Auböck, s.r.o. se sídlem v Poříčí 247, Boršov nad Vltavou za celkovou cenu 49.459.986,03 Kč bez DPH.

3. Rozpočtové opatření č. 102 / 2019 (naleznete v příloze).

4. Smlouva o zřízení věcného břemene Sdružení obcí Region Jih u vodojemu.

5. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – inženýrské sítě ČEZ, p. č. 322/1.

6. Změna územního plánu pro parcelu č. st. 606/1 z Občanského vybavení na Technickou infrastrukturu.

7. Dodatek č. 2 smlouvy k smlouvě o dílo pro realizaci cyklostezky Mnichovice – Praha - Kolovraty. Předmětem dodatku jsou dodatečné vícepráce ve výši 559.456,66 Kč bez DPH na trase cyklostezky. Ve Světicích se jedná o vícepráce v souvislosti s potřebou delších mikropilotů kvůli méně stabilnímu podloží v místě výstavby mostku přes potok u autobusové zastávky a navýšení je ve výši 227.690,52 Kč bez DPH. Jedná se o vícenáklady, které jsou uznatelným nákladem pro dotaci ve výši 90%.

Příloha Rozpočtové opatření č. 102 / 2019

rozp.opatreni-c.102-2019Z.pdf