Změna územního plánu č. 3

Dne 21. října 2010 v 15.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Světice proběhlo Veřejné projednání návrhu změny č. 3 územního plánu obce Světice. Tento návrh byl připraven v minulém volebním období, nicméně chtěli jsme, aby tato změna územního plánu upravila i některá obecná pravidla, která by pomohla zachovat venkovský charakter obce a příjemné podmínky pro bydlení. V příloze naleznete text naší připomínky, která byla podána 20. října 2010.

V průběhu projednání návrhu se ukázalo, že pro přijetí našich připomínek by bylo nutné nové projednání návrhu. Vyplývá to z §53 odst. (2) stavebního zákona. Vlastníci dotčených pozemků musí mít možnost se k návrhu změn vyjádřit. Protože obec má odůvodněný zájem na co nejrychlejším přijetí změny č. 3, bude vhodné naše připomínky použít při tvorbě příští změny územního plánu. Ta by podle vyjádření přítomných odborníků měla komplexně řešit regulativy územního rozvoje obce, které je vhodné zjednodušit a sjednotit.

Mapové podklady pro stávající územní plán jsou dostupné na stránkách krajského úřadu. V přílohách naleznete vyhlášku o regulativech územního rozvoje obce Světice, text již schválené změny č. 2 a materiály týkající se nyní projednávané změny č. 3 územního plánu Světic.

Zastupitelstvo schválilo změnu č. 3 územního plánu na svém zasedání v pondělí 29. listopadu 2010. Našim připomínkám s naším souhlasem z důvodů

uvedených výše nebylo vyhověno. Nicméně pro lokalitu v areálu ZEA, a.s. je ve zdůvodnění, které je součástí změny č. 3, uvedeno:

Podmínky uvedené v platném územním plánu obce již vyloučily možnost zhoršení životního prostředí a zajistily ochranu veřejného zdraví v plochách, které navazují na plochu pro drobnou výrobu a sklady a umožňují využití území pro bydlení. Ochranné pásmo kolem ploch pro drobnou výrobu a sklady nebylo stanoveno, proto ani v současné době nesmí zasahovat na okolní pozemky.

Celé znění změny č. 3 naleznete v přílohách níže.