26. zasedání zastupitelstva, 30. červEnCE 2018

V pondělí 30. července 2018 se od 19:00 uskutečnilo v malém sále kulturního domu veřejné zasedání zastupitelstva obce Světice. Na programu byly následující body:

  1. Zastupitelstvo souhlasilo se zřízením školního klubu (družiny) pro II. stupeň Základní školy Světice.
  2. Zastupitelé souhlasili s rozpočtovým opatřením č.202/2018.
  3. Zastupitelstvo schválilo Střednědobý rozpočtový výhled na období 2019 – 2021.
  4. Zastupitelé nesouhlasili s uzavřením plánovací smlouvy se spolkem NAVIS (výstavba soukromé školy za tratí). Zastupitelstvo se k plánovací smlouvě vyjádří až po dodání všech požadovaných podkladů a zapracování všech připomínek k výstavbě.
  5. Zastupitelstvo souhlasilo se zněním a uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP 12-6011942/003 se společností ČEZ Distribuce, a.s.
  6. Zastupitelé souhlasili se závěrečným účtem Ladova kraje za rok 2017.
  7. Zastupitelstvo souhlasilo s podáním žádosti o navýšení úvěru pro financování akce “ZŠ Světice – III. etapa: Školní jídelna“. Úvěr bude čerpán v případě selhání spolupráce se společností Magic Hill.
  8. Zastupitelé nesouhlasili s žádostí manželů Brtníkových o odkup části pozemku parc.č. 1065/1 sousedících s pozemkem parc.č. 368/14 v ulici K Trati. Zastupitelstvo žádost projedná po předložení geometrického zaměření pozemku.