Koaliční dohoda pro volební období 2014-2018

Koaliční smlouva

Preambule

Koaliční partneři:

STAN – Starostové a nezávislí

Nezávislí pro Světice

(dále jen smluvní strany)

vycházejí při formulování komunální politiky ze shodných či blízkých přístupů k plnění vlastních volebních programů. S respektem k závěrům koaličních jednání vyjadřují dohodou společnou vůli spravovat obec Světice s maximálním ohledem na potřeby a zájmy občanů a realizovat navržený program rozvoje obce s prioritami pro příští čtyři roky a s dlouhodobými strategickými cíli pro příští desetiletí.

Smluvní strany vědomy si své velké odpovědnosti za další rozvoj obce Světice a odpovědnosti vůči občanům této obce uzavírají mezi sebou tuto

Smlouvu o spolupráci pro volební období 2014 – 2018

jejímž cílem je zajištění prosperity obce Světice a růstu životní úrovně jejích občanů.

I. část

Programová východiska

1. Smluvní strany se zavazují, že budou uplatňovat a plnit programová východiska a ustanovení této smlouvy uvedené v procedurální části.

2. Smluvní strany budou po celé své funkční období prosazovat politiku otevřenosti, maximální informovanosti o své činnosti a spolupráci se všemi demokratickými stranami v Zastupitelstvu obce Světice.

3. Základními prioritami jsou:

a) dokončení přístavby ZŠ Světice,

b) schválení nového územního plánu obce Světice v podobě dohodnuté do 9. října 2014,

c) rekonstrukce původního objektu MŠ Světice,

d) zlepšení bezpečnosti chodců a zklidnění dopravy v obci,

e) rekonstrukce obecního vodovodu a snížení finanční ztráty spojené s jeho provozováním,

f) zlepšení komunikace veřejné správy s občany.

4. Smluvní strany se zavazují, že při hlasováních týkajících se následujících otázek budou hlasovat souhlasně po dohodě obou stran:

a) územní plán a jeho případné změny,

b) rozpočty obce a případná rozpočtová opatření,

c) usnesení zastupitelstva týkající se příspěvkových organizací obce, tj. Základní školy Světice a Mateřské školy Světice,

d) odvolání z funkce nebo volba do funkce ve vedení obce Světice uvedené v části II této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že budou respektovat stanovisko stavební komise.

6. Smluvní strany se dohodly, že celkové náklady na odměnu starosty a místostarostky a na mzdy zaměstnanců obecního úřadu nebudou oproti roku 2014 navyšovány.

II. část

Zajištění chodu obce a obecního úřadu

Smluvní strany se dohodly na následujícím obsazení funkcí ve vedení obce Světice:

• Starosta – Ing. Tomáš Broukal, STAN Starostové a nezávislí;

• Místostarosta – Jitka Havlíčková, STAN Starostové a nezávislí;

• Vedoucí referent obecního úřadu – Ing. Pavel Kyzlink, STAN Starostové a nezávislí;

• Předseda finančního výboru – Ing. Pavel Kyzlink, STAN Starostové a nezávislí;

Členové finančního výboru:

Ing. Jiří Vomlel, Ph.D., Nezávislí pro Světice,

Ing. Leszek Lipka, Nezávislí pro Světice,

dvě pozice budou nabídnuty nekoaliční straně;

• Předseda kontrolního výboru – pozice bude nabídnuta nekoaliční straně.

Členové kontrolního výboru:

Mgr. Karel Řezba, Nezávislí pro Světice,

zástupce nominovaný STAN Starostové a nezávislí;

Předseda stavební komise – Ing. Jakub Kozák, Nezávislí pro Světice.

Členové stavební komise:

Ing. Milan Mimra, STAN Starostové a nezávislí,

Ing. Pavel Koběrský, Nezávislí pro Světice (Nezávislí pro Světice se mohou rozhodnout toto místo přenechat kandidátovi navrženému nekoaliční stranou);

Zastupitel pověřený přípravou územního plánu - Ing. Jakub Kozák, Nezávislí pro Světice

III. část

Procedurální část

1. Smluvní strany prohlašují, že neexistuje neveřejná část této smlouvy.

2. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu v plném rozsahu nejpozději do ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Světice.

3. Smluvní strany budou po celé funkční období uplatňovat maximální otevřenost vůči veřejnosti.

4. Tato koaliční smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem všech zvolených zastupitelů smluvních stran a lze ji vypovědět bez udání důvodu každou ze smluvních stran písemným oznámením všem zvoleným zastupitelům protistran, a to s měsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet doručením výpovědi poslednímu ze zvolených zastupitelů protistran. Za doručení se považuje i desátý den uložení oznámení na poště. Při výpovědi této koaliční smlouvy jsou všichni zastupitelé smluvní strany, která vypovídá koaliční smlouvu, povinni rezignovat k datu podání výpovědi na veškeré svoje funkce ve vedení obce Světice uvedené v části II. této smlouvy.

5. Jakékoliv změny této koaliční smlouvy se provádějí formou dodatku, který je uzavřen stejným způsobem, jako tato smlouva.

6. Tato koaliční smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, přičemž každý ze zvolených zastupitelů obou smluvních stran obdrží po jednom.

Za smluvní stranu Za smluvní stranu

STAN Starostové a nezávislí: Nezávislí pro Světice:

Ing. Tomáš Broukal Ing. Jiří Vomlel, Ph.D.

v.r. v.r.

Jitka Havlíčková Ing. Jakub Kozák

v.r. v.r.

Ing. Pavel Kyzlink

v.r.

Ing. Milan Mimra

v.r.