Ekonomický pohled na Základní školu Světice

1. Úvod

Základní škola Světice je příspěvkovou organizací obce Světice. Škola hospodaří samostatně. Od obce a od státu dostává příspěvky na svojí činnost. V tomto textu bych rád stručně popsal hlavní příjmy a výdaje, které škola a také obec v souvislosti se školou má. Detailní informace o hospodaření školy ve školním roce 2013/14 lze nalézt na webu školy.

2. Platy

Hlavním zdrojem příjmů školy jsou finanční prostředky na platy, které škola získává přímo od Středočeského kraje. Příspěvek se odvíjí od počtu žáků ve škole. Malé školy naštěstí dostávají více na jednoho žáka, protože se očekává, že jsou zde menší třídy a je tedy potřeba zaplatit větší počet pedagogů. V současné době je maximální kapacita Základní školy Světice 49 dětí. Tato kapacita je zcela naplněna, což je výhodné pro financování školy.

Měsíční příspěvek na platy přesahuje 150.000 Kč, ročně tedy činní více jak 1.800.000 Kč. Z tohoto příspěvku jsou v současné době zcela hrazeny platy následujících devíti zaměstnanců školy: ředitelka, dvě učitelky na plný úvazek, dvě učitelky na částečný úvazek, asistentka pedagoga, družinářka na celý úvazek, družinářka na částečný úvazek, pracovnice ve výdejně jídel a uklizečka. Školník je zaměstáván příležitostně formou dohody o provedení práce. Středočeský kraj zároveň zasílá odpovídající prostředky na zákonné odvody z platů hrazené zaměstnavatelem.

3. Provozní výdaje

Odhad nákladů na provoz celého kulturního domu včetně obecního úřadu a obou sálů v roce 2014 je 285.000,- Kč. Podíl školy na nákladech podle využití prostor by ve školním roce 2014/15 by měl činit cca 70.000 Kč ročně. Škola dále potřebuje prostředky na vybavení, pomůcky apod. Tyto prostředky obec získává formou příspěvku od zřizovatele, tedy od obce Světice. Roční příspěvek obce v roce 2014 by měl činit cca 250.000 Kč.

Obec získává prostředky na provoz školy od státu prostřednictvím rozpočtového určení daní. Výše získaných prostředků je přímo úměrná počtu dětí ve škole a to bez ohledu na to, v jaké obci děti trvale bydlí. Dle informace Ministerstva financí (viz Informace k financování mateřských a základních škol zřizovaných obcemi v rámci RUD) se pro rok 2014 očekává, že obce získají cca 7.890 Kč na žáka. Při stávajících 49 dětech by tyto prostředky měly činit celkem cca 390.000 Kč za rok.

Zmíněných 390.000 Kč, které obec získá od státu, pokryje jak úhradu podílu školy na nákladech provozu kulturního domu ve výši 70.000 Kč, tak roční příspěvek obce ve výši 250.000 Kč na vybavení, pomůcky a další provozní výdaje školy a obci zbude ještě cca 70.000 Kč. Je to možné především proto, že sdílení prostor v kulturním domě je finančně výhodné a náklady na provoz moderních a zateplených prostor jsou výrazně nižší než u starých školních budov.

4. Další zdroje příjmů

Obec Světice také získává prostředky od obce Klokočná, se kterou má uzavřenou dohodu o společném školském obvodu. V roce 2014 obec Světice za sedm dětí získá celkem 56.000 Kč.

Část nákladů školy v letech 2013 a 2014 byla uhrazena ze štědrých finančních i hmotných darů, které škola získala. Celková hodnota finančních darů ve školním roce 2013/14 činila 127.000 Kč. Od začátku školního roku 2014/15 celková hodnota finančních darů činní cca 30.000 Kč.

5. Investice obce do prostor využívaných školou

Prostory, které škola využívá, patří obci a jsou škole bezplatně vypůjčeny. Obec do jejich rekonstrukce a vybavení investovala v roce 2013 cca 1,2 mil. Kč a v roce 2014 taktéž cca 1,2 mil. Kč. Náklady obce při schválené realizaci přístavby pro školu by neměly přesáhnout 3 mil. Kč, přičemž stát přidá 7 mil. Kč. Pokud by se podařilo obci dojednat snížení spoluúčasti obce, mohly by být náklady ještě výrazně nižší (1 mil Kč). Za celkovou částku 5,5 mil. Kč tak obec získá nové moderní prostory pro celý první stupeň základní školy!

Pro účely ekonomického srovnání této investice hypoteticky uvažujme, že obci by se povedlo umístit děti do škol v Říčanech. Za přijetí jednoho žáka letos Babice zaplatí Říčanům 30.000 Kč (je docela možné, že příští rok to bude výrazně více). Když bude naše obec v dalších letech potřebovat umístit v průměru 17 dětí ročně, tak platba by ročně činnila 510.000 Kč. Za 12 let by obec zaplatila cca 6,1 miliónu Kč. Obec toto ale neudělá - přesněji řečeno, Říčany to naší obci ani neumožní - místo toho ale obec bude mít zrekonstruované podkroví kulturního domu, prostory bývalé restaurace, přístavbu se čtyřmi třídami a ještě obec za tuto dobu ušetří 700.000 Kč. A jako bonus získá efektivní provoz celého kulturního domu, který by se ze samotných pronájmů malého a velkého sálu nikdy nezaplatil.

6. Závěr

Na závěr bych rád shrnul výše uvedené informace. Obec na provozu školy neprodělává a díky škole není provozování kulturního domu ztrátové. Investicí do rekonstrukce prostor v kulturním domě a realizací přístavby obec získává nové moderní prostory pro celý první stupeň základní školy. Prostory jsou výhradním majetkem obce. Vznikem školy v obci vznikají nová pracovní místa, z toho již nyní jsou dvě místa využita zaměstnanci s trvalým bydlištěm v naší obci.

Jiří Vomlel

zastupitel obce Světice v letech 2010-2014

kandidát sdružení „Nezávislí pro Světice“