Jak doporučuji zacházet s financemi naší obce

Členové našeho sdružení, kteří tvořili v posledních čtyřech letech menšinu v zastupitelstvu, získali s financemi naší obce tyto zkušenosti:

· Standardní příjmy obce postačují pouze na její provoz. Investice do rozvoje obce (rekonstrukce kulturního domu, výstavba ČOV, kanalizace, chodníků , rozšíření školky a školy , ...) z nich pokrýt nelze.

· Jakákoliv významnější investice je možná pouze s pomocí jiných finančních zdrojů (úvěr , dotace,..)

· I dotace však téměř vždy vyžadují finanční spoluúčast obce (10-50% celkových nákladů).

· Naše obec má tak nízký rozpočet, že nemá okamžité prostředky ani na spoluúčast bez použití úvěru.

· Chce-li naše obec investovat, musí tedy investici nebo finanční spoluúčast řešit úvěrem.

· Banky jsou naštěstí ochotny poskytnout naší obci úvěr s velmi nízkým úrokem – nyní to je 1,75 %.

· Pokud naše obec rozumně hospodaří, je schopná půjčku s takto nízkým úrokem z běžného rozpočtu splácet.

· Dotační politika státu a EU se bude v nejbližších letech výrazně omezovat. Co nestihneme teď, pravděpodobně v budoucnu nebude možné.

· Termíny získání konkrétních dotací se nedají předem příliš plánovat. Investice do rozvoje obce jsou podle pořadí získání konkrétní dotace, nikoliv podle potřeby obce.

· Řada žádostí o dotaci byla v minulosti bohužel zamítnutá (např. oprava komunikací).

Naše obec nemusí do svého rozvoje investovat (výstavba kanalizace, chodníků, kulturního domu, ...), potom se ale bude v krátké budoucnosti „rozpadat“. Nebo nemusí žádat o dotace a může si vzít úvěr na celou investici. Potom ho ale bude splácet mnoho let a nebude schopna investovat do ničeho jiného. A zbytečně nevyužije možnost získání většiny peněz z dotací. Navíc je zde riziko, že jakmile vynechá příležitost dotace, nemusí ji v budoucnu už získat. Z těchto důvodů jsme přesvědčeni, že cesta získání dotace je pro rozvoj naší obce nejrozumnějším řešením. Nejvhodnějším postupem je tedy:

· vypracovávat projekty na stavby, které obec potřebuje

· žádat stát a EU o dotace

· žádat u banky o přijatelný úvěr s nízkým úrokem na finanční spoluúčast dotace

· jakmile obec získá dotaci, projekty realizovat

· splácet bance úvěr, na který rozpočet stačí

Tímto postupem lze reálně získat prostředky na rozvoj obce, které bychom jinak kvůli nízkému rozpočtu nikdy ani v minulosti ani v budoucnosti neměli. Získávání dotací na důležité investice a přiměřený úvěr na spoluúčast byl postup, který jsme v posledních 4 letech upřednostnili. V současnosti obec splácí sedmiletý úvěr, který slouží pouze ke krytí spoluúčasti dotací a výše splátek je rozpočtem zvládnutelná. Chceme i nadále v tomto duchu pokračovat ve zbývajících důležitých investicích:

· oprava vodovodu

· oprava místních komunikací

· dokončení výstavby chodníků podél hlavních silnic

· dokončení výstavby kanalizace

· přístavba základní školy

· zateplení staré budovy mateřské školy

Opět v pořadí, ve kterém získáme na investice dotace.

V běžném rozpočtu jsme se snažili a budeme i nadále prosazovat přiměřenost mezi náklady a výdaji.

· Pokud obec stojí dodávka vody více, než činí příjem od obyvatelstva, cenu za odběr vodného a stočného zvýšíme. Naopak, pokud by klesla (najdeme způsob, jak zlevnit), snížíme. Nicméně vždy tak, aby byly v rovnováze výdaje za vodu a příjmy od obyvatelstva za její spotřebu. Obyvatele obce nezatěžujeme náklady na opravu vodovodu a investicemi do čističky odpadních vod. Ty jsou hrazeny z rozpočtu nebo dotací. V posledním roce díky investicím a změně způsobu provozování ČOV jsou poprvé výdaje na provoz kanalizace a ČOV vyrovnány s příjmy – v předchozích letech ztráta, kterou obec hradila ze svého rozpočtu přesahovala půl milión korun za rok. Provozování vodovodu je pro obec i nadále vysoce ztrátové.

· Pokud obec platí za odvoz komunálního odpadu (popelnice) dodavateli vyšší částku, než jsou příjmy od obyvatelstva, cenu zvýšíme. Naopak snížíme, pokud by cena klesla (nebo někde ušetříme), zkrátka opět vyrovnaně.

· Jediný příjem z daní, který obec může ovlivnit, je daň z nemovitostí. Je to jediná daň, která jde celá přímo do rozpočtu obce. Důvodem relativně vysoké daně je rychlejší splácení úvěrů, které obec potřebovala, aby mohla získat dotace (viz. výše). Daň lze snížit rozhodnutím zastupitelstva obce, ale znamená to, že bychom délku splácení úvěru prodloužili a tím obec zadlužili tímto úvěrem na delší dobu. Chceme i nadále udržet splácení co nejnižších úroků a na co nejkratší dobu. Daň z nemovitostí bychom doporučovali zatím nesnižovat, pomáhá splácet na to, co obec potřebuje a v budoucnu bude obtížné získat. Pro stanovení výše daně z nemovitosti je rozhodující koeficient dle velikosti obce, který se násobí koeficientem schváleným zastupitelstvem. Když porovnáme součin těchto koeficientů pro Světice 1,4*4=5,6 a pro Říčany 2*3=6, vidíme, že daň z nemovitostí je ve Světicích nižší než v Říčanech.

Pokud považujete tento přístup za rozumný a férový, přijďte nám, prosím, dát hlas ve volbách. Nenechte ty, kteří si pouze stěžují, lživě napadají nebo slibují nesplnitelné, rozhodovat o naší obci.

Leszek Lipka

Člen finančního výboru obce Světice,

kandidát sdružení „Nezávislí pro Světice“