Jak řešit nedostatek míst v základních školách? (srovnání variant řešení)

S nedostatkem míst v základních školách se potýkají snad všechny obce v okolí Prahy. Každá obec se situaci snaží vyřešit, jak nejlépe umí, ale ne vždy se jí to daří (např. prvňáčci z Dobročovic u Květnice dojíždí až do Prahy na Skalku). Nejhůře na tom jsou malé obce bez vlastních škol, ze kterých děti dojížděly spádově do vedlejších obcí, kde je ale nyní kvůli nedostatečné kapacitě odmítají.

Naše obec zareagovala na nedostatek míst ve školách včas a rodiče předškoláků ze Světic nemusí objíždět při zápisech všechny základní školy v okolí a doufat, že se někde místo pro jejich dítě najde. Nabízely se tři možné varianty řešení jak tuto situaci ve Světicích vyřešit. Pokud tedy nepočítáme variantu, že bychom děti vozili do Prahy nebo jinam stejně jako v Dobročovicích. Obec zvažovala placení příspěvků jiné škole za umístění dětí, detašované pracoviště nebo zřízení vlastní školy. Podívejte se na jednotlivé varianty detailněji.

Placení příspěvku jiné škole by problém nevyřešilo a každý rok by obec čekalo nové dohadování podmínek a částky, za kterou by nám některá z okolních obcí byla ochotna děti přijmout. V současné době platí např. obec Babice 30.000,- korun za jednoho žáka ročně. Pokud počítáme, že bychom potřebovali umístit 20 děti, tak je to 600.000,- korun ročně. Finance u této varianty odtékají nenávratně z obce. Navíc v okolních školách momentálně už volné kapacity nejsou.

Detašované pracoviště může sice nabídnout zkušenosti a garance velké školy, děti i po ukončení 1. stupně zůstávají žáky stejné školy a administrativně menší náročnost, ale tady výčet výhod detašovaného pracoviště asi končí. Detašované pracoviště je provizorním řešením situace. Dle počtu předškolních dětí ve Světicích toto ale nebude problém jednoho roku či dvou let. Každé provizorium navíc většinou bývá na úkor kvality.

Počítalo se tím, že by detašované pracoviště bylo umístěno do budovy bývalého obecního úřadu. Tato budova se však ukázala pro budovu školy jako nevhodná a i z finančního hlediska je nevýhodné ji rekonstruovat. Navíc v ní není ani dostatek prostor (šatny, sborovna, výdejna jídel, třídy) a je otázka, na kolik tříd by zde tedy zbylo místo? Dvě třídy situaci na dlouho nevyřeší a opět by se hledaly prostory, kam děti umístit. Nabízí se pak jen dvě možnosti, jak tuto situaci vyřešit, tj. umístit detašované pracoviště do kulturního domu nebo výstavba nové budovy, kterou by stejně musela financovat naše obec. Na rozšíření školy získala navíc naše obec dotaci. Můžeme se jen dohadovat, zda by Říčany, jako zřizovatel školy, která by měla ve Světicích detašované pracoviště, žádaly o dotaci na přístavbu ve Světicích.

Společné oběma variantám řešení tj. detašovanému pracovišti a založení vlastní malé školy je, že obec by zajišťovala kompletní rekonstrukci prostor (stavbu budovy), platy zaměstnanců školy jsou hrazeny z rozpočtu kraje a v obou variantách by rodiče vozili děti na dvě různá místa (starší do Říčan/Strančic, mladší děti by byly ve Světicích).

Rozdíl je v hrazení provozních nákladů, kdy u vlastní školy je hradí obec a od státu dostává příspěvek dle počtů žáků ve škole. Malé školy dostávají vyšší příspěvek a příspěvek, který Světice dostávají je plně dostačující na úhradu provozních nákladů školy a vystačí i na vybavení a pomůcky. V případě detašovaného pracoviště jde dotace z Rozpočtového určení daní na provoz školy do jiné obce a ta rozhodne, kolik prostředků dá na detašované pracoviště. Z finančního hlediska tedy žádné velké rozdíly v dopadech pro obec nejsou. Proč tedy volit provizorní řešení, když můžeme mít za stejné finanční prostředky vlastní školu?

Vlastní malá škola navíc nabízí další výhody nejen pro žáky, ale i celou obec. Starosta obce má přímý vliv na vedení školy, protože obec je zřizovatelem školy. Škola stimuluje kulturní a společenský život v obci, ředitel školy je v úzkém kontaktu s vedením obce, jsou zde větší záruky při výběru kvalitního pedagoga.

Při srovnání detašovaného pracoviště a vlastní malé školy vychází vlastní škola jednoznačně výhodněji. Z možných variant řešení obec tedy zvolila sice nejpracnější (poděkování patří všem, kteří se na realizaci projektu podíleli), ale zároveň pro obec nejpřínosnější variantu tj. založení vlastní školy. Podrobněji se výhodám vlastní malé školy v obci věnuji v dalším článku.

Dana Hájková

kandidát sdružení „Nezávislí pro Světice“