Výhody vlastní malé školy v obci

Světické děti mají možnost navštěvovat malou školu zřízenou obcí a právě přívlastek malá z ní dělá školu s mnoha přednostmi nejen pro děti, které jí navštěvují. Tady jsou některé z nich:

Neanonymní prostředí

Rozdíly ve velikosti školní budovy, v počtu žáků i učitelů pak podmiňují další charakteristiky, ve kterých se liší venkovské a městské základní školy. Především je to způsob komunikace a povaha vztahů mezi učitelem a žáky, ale ještě více charakter vnějších vztahů mezi školou a rodiči, školou a obcí. Menší velikost vesnické školy totiž zakládá i méně anonymní vztahy, téměř osobní znalost každého žáka a často i rodiny, z níž pochází. Všichni se spolu znají, učitelé, děti i rodiče se na vsi denně potkávají, nikdo se necítí ztracený a sám. Lidé mají k sobě prostě blíž. Proto je na malé škole i méně problémů. Na malé škole se vše řeší hned, všechno je tak nějak víc vidět a tím se předchází větším výchovným problémům a sociálně – patologickým jevům (šikana, různé druhy závislostí, atd.).

Lepší adaptace na školu

Budova školy je malá a přehledná, prvňáček se v ní rychle a snadno orientuje, nemá strach se po škole samostatně pohybovat. Dítě se v krátké době seznámí se všemi spolužáky, pedagogy i provozními zaměstnanci. Starší spolužáci bývají k mladším tolerantnější. Bezproblémovému přechodu do školy nahrává i fakt, že děti nastupují do školky v kolektivu, na který jsou zvyklé již z mateřské školky. Velmi vítanou aktivitou v tomto směru je i tzv. škola na nečisto, kdy se seznámí učitelé s žáky ještě před nástupem do první třídy.

Možnost integrace dětí s handicapem

Malá škola většinou funguje na principech větší sounáležitosti a tolerance. Takové prostředí je vhodné pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Děti, které mívají problémy se socializací a v běžných třídách se často stávají oběťmi šikany, což bývají mj. i děti mimořádně nadané, které se svým nadáním odlišují od průměru. Integrace dětí s postižením prospívá nejen jim samotným, ale i všem zúčastněným. Ve prospěch integrace navíc mluví i malý počet dětí ve třídě.

Umístění všech žáků školy do školní družiny

(bez omezení věku a ročníku ZŠ, ranní i odpolední družina). Nedostatečná kapacita družin je další problém, se kterým se přeplněné školy potýkají.

Častější pobyt dětí v přírodě

Další z výhod venkovské školy, kdy je příroda přímo za humny, je že si děti mohou některé věci, o kterých se ve škole učí, prohlédnout přímo v reálu v rámci vyučování nebo s družinou.

Organizace kroužků pro všechny děti z obce, organizace akcí pro děti i dospělé

Je běžné, že malá škola s obcí úzce spolupracuje a stará se o kulturní dění a přesně to začalo fungovat i u nás. Škola se velmi aktivně zapojila do kulturního dění v obci (dětský den, adventní díly pro veřejnost, dušičková slavnost, benefiční vernisáž pro veřejnost, den otevřených dveří, velikonoční dílna, atd.). Stačí nahlédnout na webové stránky školy, kde je vidět, že ve škole se stále něco děje. Navíc se škola zapojila do projektu Zelená škola a občané zde mohou odevzdat vysloužilé elektrozařízení a baterie. Nabídka kroužků nejen pro děti navštěvující školu je široká a ceny velmi příznivé. Děti mají tak větší možnost trávit volný čas přímo ve Světicích a to i ty, které navštěvují školy v okolí.

Existence školy v obci zvyšuje její prestiž

Ve škole rodinného typu se dítě cítí dobře a bezpečně. Když odchází na konci páté třídy do města, je už mnohem starší a odolnější než v šesti letech na začátku první třídy. S novým prostředím se mnohem lépe vyrovnává. Navíc pokud dítě projde obecní školou, najde si tam i kamarády, je zvyklé odmala se podílet na životě svého rodiště. Až vyroste, bude se aktivně podílet na dění v obci. Pokud bude dojíždět do městské školy, nezíská k obci žádný vztah, bude se realizovat jinde. Skutečně žít bude ve městě, na vesnici bude jezdit jen přespávat. V některých případech to tak sice být nemusí, ale je to jev poměrně častý.

Dle ministerstva školství by v obcích s nízkou kulturní vybaveností měly právě školy naplňovat volný čas a zájmovou činnost žáků, ale i rodičů a celých komunit. Světické škole tedy přeji, aby se jí dařilo a přestala se potýkat se zbytečnými problémy, které jí odvádějí od účelu, ke kterému byla zřízena, tj. vzdělávání dětí.

Dana Hájková

kandidát sdružení „Nezávislí pro Světice“