Koaliční smlouva 2018

Koaliční smlouva

Preambule

Koaliční partneři:

STAN – Starostové a nezávislí

Nezávislí pro Světice

(dále jen smluvní strany)

vycházejí při formulování komunální politiky ze shodných či blízkých přístupů k plnění vlastních volebních programů. S respektem k závěrům koaličních jednání vyjadřují dohodou společnou vůli spravovat obec Světice s maximálním ohledem na potřeby a zájmy občanů a realizovat navržený program rozvoje obce s prioritami pro příští čtyři roky a s dlouhodobými strategickými cíli pro příští desetiletí.

Smluvní strany vědomy si své velké odpovědnosti za další rozvoj obce Světice a odpovědnosti vůči občanům této obce uzavírají mezi sebou tuto

Smlouvu o spolupráci pro volební období 2018 – 2022

jejímž cílem je zajištění prosperity obce Světice a růstu životní úrovně jejích občanů.

I. část

Programová východiska

1. Smluvní strany se zavazují, že budou uplatňovat a plnit programová východiska a ustanovení této smlouvy uvedené v procedurální části.

2. Smluvní strany budou po celé své funkční období prosazovat politiku otevřenosti a maximální informovanosti o své činnosti v Zastupitelstvu obce Světice.

3. Základními prioritami jsou:

a) dokončení školní jídelny ZŠ Světice,

b) zvýšení bezpečnosti chodců a zklidnění dopravy v obci,

c) postupná rekonstrukce obecního vodovodu a snížení finanční ztráty spojené s jeho provozováním,

d) výstavba sportovní haly s využitím dotační podpory Ministerstva financí ČR,

e) realizace stezky pro cyklisty a chodce spojující Kolovraty, Říčany, Světice, Všestary a Mnichovice v rámci společného projektu těchto obcí podpořeného dotací ITI Ministerstva pro místní rozvoj,

f) rekonstrukce veřejného prostranství u hřiště, postupné opravy ulic, nové oddechové zóny s lavičkami a výsadba nové zeleně v obci,

g) podpora stravování pro seniory, podpora aktivit pořádaných pro seniory

h) snaha o zajištění lékařské péče poskytované přímo v obci

4. Smluvní strany se zavazují, že při hlasováních týkajících se následujících otázek budou hlasovat souhlasně po předchozím projednání a odsouhlasení navrhovaného řešení:

a) územní plán a jeho případné změny,

b) rozpočty obce a případná rozpočtová opatření,

c) usnesení zastupitelstva týkající se příspěvkových organizací obce, tj. Základní školy Světice a Mateřské školy Světice,

d) odvolání z funkce nebo volba do funkce ve vedení obce Světice uvedené v části II této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že nepodpoří žádné změny územního plánu, které by umožnily rozšiřování zastavitelného území obce.

6. Smluvní strany se dohodly, že odměny zastupitelů s výjimkou starosty a místostarosty budou nulové. Odměny předsedů a členů výborů a komisí budou také nulové.

II. část

Funkce ve vedení obce

 • Smluvní strany se dohodly na následujícím obsazení funkcí ve vedení obce Světice:

 • Starosta (uvolněný) – Ing. Pavel Kyzlink, STAN - Starostové a nezávislí;

 • Místostarosta (neuvolněný) – Ing. Tomáš Broukal, STAN - Starostové a nezávislí;

 • Předseda finančního výboru – Ing. Jiří Vomlel, Ph.D., Nezávislí pro Světice. Členové finančního výboru: Ing. Leszek Lipka, Nezávislí pro Světice, Ing. Václav Hubka, STAN Starostové a nezávislí;

 • Předseda kontrolního výboru – Ing. Marcel Mimra, STAN Starostové a nezávislí. Členové kontrolního výboru: Mgr. Karel Řezba, Nezávislí pro Světice, Ing. Dana Hájková, Nezávislí pro Světice;

 • Předseda stavební komise – Ing. Jakub Kozák, Nezávislí pro Světice. Členové stavební komise: Ing. Milan Mimra, STAN Starostové a nezávislí, Ing. Pavel Koběrský, Nezávislí pro Světice;

 • Zastupitel pověřený přípravou územního plánu – Ing. Jakub Kozák, Nezávislí pro Světice

III. část

Procedurální část

1. Smluvní strany prohlašují, že neexistuje neveřejná část této smlouvy.

2. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu v plném rozsahu nejpozději do ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Světice.

3. Tato koaliční smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem všech zvolených zastupitelů smluvních stran a lze ji vypovědět bez udání důvodu každou ze smluvních stran písemným oznámením všem zvoleným zastupitelům protistran, a to s měsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet doručením výpovědi poslednímu ze zvolených zastupitelů protistran. Za doručení se považuje i desátý den uložení oznámení na poště. Při výpovědi této koaliční smlouvy jsou všichni zastupitelé smluvní strany, která vypovídá koaliční smlouvu, povinni rezignovat k datu podání výpovědi na veškeré svoje funkce ve vedení obce Světice uvedené v části II. této smlouvy.

4. Jakékoliv změny této koaliční smlouvy se provádějí formou dodatku, který je uzavřen stejným způsobem, jako tato smlouva.

5. Tato koaliční smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, přičemž každý ze zvolených zastupitelů obou smluvních stran obdrží po jednom.

Za smluvní stranu

STAN Starostové a nezávislí:

 • Ing. Tomáš Broukal

 • Ing. Pavel Kyzlink

 • Ing. Milan Mimra

 • Ing. Marcel Mimra

Za smluvní stranu

Nezávislí pro Světice:

 • Ing. Jiří Vomlel, Ph.D.

 • Ing. Jakub Kozák